Klachtenprocedure

Artikel 1: geschillen, klachten en toepasselijk recht bevoegde rechter  

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Relax no stress en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
 2. In de gevallen waarin de opleidingsovereenkomst of Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Relax no stress na overleg met de cursist.
 3. Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Relax no stress en de onafhankelijke Commissie van Beroep.  
 4. Pas nadat de in het vorig lid genoemde commissies zich over een klacht hebben uitgesproken kan een rechter worden ingeschakeld.  
 5. De bevoegde rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Relax no stress het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 6. Heeft een cursist deelnemend aan een cursus, nascholing of opleiding een klacht, dan probeert hij/zij deze eerst met de docent/trainer/instructeur op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van Relax no stress.  
 7. De cursist stuurt de klacht schriftelijk naar de klachtencommissie van Relax no stress.   De klacht omvat tenminste: – naam en adres van de indiener – datum van indiening – omschrijving van de klacht – de gronden van de klacht
 8. Verzending klachten :De cursist stuurt zijn klacht naar Relax no stress, afdeling klachten, t.a.v. Regina de Booij, De Enk 95 3851NW Ermelo.  Bij niet  oplossen naar tevredenheid met Relax no stress kan de klacht direct toegestuurd worden naar de klachtencommissie Dhr. P.G. Wolfert
 9. Termijn voor indienen klachten: Het termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. Dit termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.  
 10. De klachtencommissie bestaande uit dhr. P.G. Wolfert Rozebotteltuin 17 7433CW Te Schalkhaar. voorziet de ontvangen klacht van een dag stempel en bevestigt de klager binnen tien dagen schriftelijk, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen.
 11. De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.  
 12. De klachtencommissie geeft de cursist een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te beantwoorden.
 13. Vertrouwelijkheid klachten:  Relax no stress garandeert de cursist dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.
 14. Termijnen uitspraak klachten: De klachtencommissie van Relax no stress beslist binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De klachtencommissie zal de cursist uiterlijk vier weken na indienen van de klacht via email berichten en de uitspraak aan de cursist voorleggen.  
 15. Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de klachtencommissie aan binnen welke termijn de cursist een antwoord kan verwachten.
 16. Registratie van klachten : Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van een jaar worden bewaard.
 17. De uitspraak van de onafhankelijke klachten commissie is bindend voor zowel Relax no stress als cursist.
 18. Oordeelt de klachten commissie dat de klacht onterecht is. Worden de gemaakte kosten voor de commissie verhaald op de cursist met een minimum van 100 euro.