Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Relax no stress

Algemene voorwaarden Relax no stress

Artikel 1: Definities  

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan gegevens Relax no stress

 1. cursist: iedere persoon die een opleiding of opleiding volgt of zich daarvoor heeft aangemeld.  
 2. opleiding: iedere opleiding, opleiding, workshop en training die onder welke naam dan ook Relax no stress wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
 3. kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan Relax no stress verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding en/of het leveren van studiemateriaal.  

Artikel 2: Toepasselijkheid  

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten betreffende de door cursist te volgen opleiding(en) bij Relax no stress.  
 2. Door aanmelding voor een opleiding en ondertekenen van de opleidingsovereenkomst, aanvaardt de cursist deze Algemene Voorwaarden.  
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een cursist wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten  

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Relax no stressen de cursist komt uitsluitend tot stand door inzending van een ondertekende opleidingsovereenkomst per e-mail door de betreffende cursist en de bevestiging van Relax no stress aan de cursist dat deze tot de opleiding is toegelaten.  
 2. Een door Relax no stress gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan de cursist gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.  

Artikel 4: Annulering en wijziging van de opleiding door Relax no stress

 1. De opleidingsovereenkomst is van kracht na ondertekening en na ontvangst hiervan  door Relax no stress.  De cursist heeft hierna gedurende veertien dagen de tijd om de opleidingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen.  
 2. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, dit uitsluitend ter beoordeling van RelaxnoStress, is Relaxnostress gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te   combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Relax no stress geeft hier telefonisch een melding van aan de cursist welke daarna digitaal zal worden bevestigd.

 • In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.  

 • Indien Relax no stress kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een    andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling de      overeenkomst te ontbinden.  Behoudens is de cursist de volledige opleidingskosten verplicht te betalen bij het    verzuimen van de ontbinding.
 • Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Relax no stress als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting rust.
 • Bij annulering van de opleiding door Relax no stress heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van de opleiding of combinatie met een andere opleiding of het geven van de opleiding in een andere plaats, geeft de cursist nimmer recht op schadevergoeding.
 • Relax no stress verplicht zich, bij annulering, zoals hierboven beschreven, binnen vier weken tot terugbetaling over te gaan.

Artikel 5: Annulering door de cursist  

 1. De cursist is gerechtigd tot 10 werkdagen voor de startdatum van de opleiding kosteloos te annuleren. Hierna      zal Relax no Stress 25% van de opleidingskosten in rekening brengen.
 2. Annulering van de aanmelding door de cursist is slechts mogelijk door middel van een e-mailbericht aan Relax        no stress en geldt alleen indien de cursist tegelijk de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet.  

 Artikel 6: Betaling  

 1. De cursist is aan Relax no stress de opleidingskosten verschuldigd als genoemd in de overeenkomst, te voldoen op de wijze, aangegeven in de overeenkomst.  

 • De betaling moet binnen 10 werkdagen na de startdatum worden voldaan.

 • Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten is de cursist € 10,- per dag aan schadekosten verschuldigd vanaf de in de overeenkomst genoemde tijdstippen.  

 • Indien Relax no stress genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,00. De cursist is tevens gehouden tot integrale vergoeding van de eventuele gerechtelijke kosten en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, doch in alle gevallen minimaal € 300,- bedragen.  

 • Indien de cursist in gebreke is met tijdige betaling van de kosten, is Relax no stressgerechtigd de cursist de toegang tot de opleiding te ontzeggen en moet de cursist zorgdragen voor het retourneren van de verkregen opleidingsmaterialen.

Artikel 7: Overige rechten en plichten van de cursist  

1. Onverminderd is de cursist verplicht:  

 1. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding;  
 2. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Relax no stress ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;  
 3. zich gedurende de opleiding te gedragen conform de gestelde regels en de andere cursisten niet te hinderen;  
 4. melding te maken van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of eventuele proefpersonen.  
 5. De sub d genoemde melding wordt vertrouwelijk behandeld.  
 6. Heeft een cursist vragen van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding, dan draagt Relax no stress er zorg voor dat deze uiterlijk binnen drie werkdagen zijn beantwoord.  
 7. Mocht een vraag meer tijd vergen dan die hierboven genoemde beantwoordingstijd, dan zal Relax no stress de cursist hiervan via e-mail op de hoogte stellen met daarin een indicatie van wanneer een antwoord kan worden verwacht.

Artikel 8: Overige rechten en verplichtingen van Relax no stress

 1. Relax no stress bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Relax no stress is bevoegd de plaats, de tijd en het aantal cursisten te wijzigen. Relax no stress zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.  
 2. Relax no stress is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. Deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:  
 3. De cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 7 gedraagt;  
 4. Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen.  

Artikel 9: Aansprakelijkheid  

 1. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Relax no stress aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart Relax no stress voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.

 • De aansprakelijkheid van Relax no stress wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het opleiding bedrag.  

 • Relax no stress is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Relax no stress is in geen geval aansprakelijk voor de handelswijze en de wijze waarop de cursist het geleerde toepast.  

 • Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet uitkeert en Relax no stress toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cursist verschuldigde bedrag voor de opleiding. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe materiële en/of immateriële schade meer bedragen dan € 750,00 (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.  

 • Buiten het artikel 9.2 genoemde geval rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 9.2 genoemde maximum bedragen komen nimmer te vervallen.  

 • Indien cursist het geleerde wil toepassen in een professionele setting dan dient cursist zich bij officiële instanties te informeren over regel en wetgeving omtrent het geleerde. Relax no stress is in geen geval aansprakelijk voor de mogelijkheden of onmogelijkheden buiten de lessen om.  

 • Behoudens opzet en grove schuld is Relax no stress niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de cursist.

Artikel 10: Geschillen, klachten en toepasselijk recht bevoegde rechter  

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Relax no stress en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
 2. In de gevallen waarin de opleidingsovereenkomst of Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Relax no stress na overleg met de cursist.
 3. Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Relax no stress en de onafhankelijke Commissie van Beroep.  
 4. Pas nadat de in het vorig lid genoemde commissies zich over een klacht hebben uitgesproken kan een rechter worden ingeschakeld.  
 5. De bevoegde rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Relax no stress het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 6. Heeft een cursist deelnemend aan een cursus, nascholing of opleiding een klacht, dan probeert hij/zij deze eerst met de docent/trainer/instructeur op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van Relax no stress.  
 7. De cursist stuurt de klacht schriftelijk naar de klachtencommissie van Relax no stress.   De klacht omvat tenminste: – naam en adres van de indiener – datum van indiening – omschrijving van de klacht – de gronden van de klacht
 8. Verzending klachten :De cursist stuurt zijn klacht naar Relax no stress, afdeling klachten, t.a.v. Regina de Booij, De Enk 95 3851NW Ermelo.  Bij niet  oplossen naar tevredenheid met Relax no stress kan de klacht direct toegestuurd worden naar de klachtencommissie Dhr. P.G. Wolfert
 9. Termijn voor indienen klachten: Het termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. Dit termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.  
 10. De klachtencommissie bestaande uit dhr. P.G. Wolfert Rozebotteltuin 17 7433CW Te Schalkhaar. voorziet de ontvangen klacht van een dag stempel en bevestigt de klager binnen tien dagen schriftelijk, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen.
 11. De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.  
 12. De klachtencommissie geeft de cursist een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te beantwoorden.
 13. Vertrouwelijkheid klachten:  Relax no stress garandeert de cursist dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.
 14. Termijnen uitspraak klachten: De klachtencommissie van Relax no stress beslist binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De klachtencommissie zal de cursist uiterlijk vier weken na indienen van de klacht via email berichten en de uitspraak aan de cursist voorleggen.  
 15. Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de klachtencommissie aan binnen welke termijn de cursist een antwoord kan verwachten.
 16. Registratie van klachten : Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van een jaar worden bewaard.
 17. De uitspraak van de onafhankelijke klachten commissie is bindend voor zowel Relax no stress als cursist.
 18. Oordeelt de klachten commissie dat de klacht onterecht is. Worden de gemaakte kosten voor de commissie verhaald op de cursist met een minimum van 100 euro.

Artikel 11: Aansluiten bij een beroepsvereniging  

Het volgen van een opleiding alleen bij het Relax no stress is niet voldoende om aansluiting te krijgen bij beroepsverenigingen en zodoende vergoedingen te krijgen van zorgverzekeraars. Indien de cursist aansluiting bij een beroepsvereniging ambieert dan zal deze zich moeten informeren bij deze beroepsverenigingen en de daartoe benodigde stappen zetten. Relax no stress staat hier volledig buiten.  

Artikel 12: Geheimhouding en gegevensbescherming

 1. Het is cursist, zonder expliciete toestemming van het Relax no stress, niet toegestaan om het lesmateriaal te verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.  
 2. Een ieder die vanuit Relax no stress betrokken is bij de uitvoering van een opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De cursist is na ondertekening van de opleiding overeenkomst akkoord met de verwerking en opslag van zijn/haar gegevens.
 5. Relax no stress verwerkt de gegevens van de cursisten in haar eigen digitale omgeving.
 6. Alleen de voor het onderwijs relevante gegevens zoals o.a. vermeld in de opleiding overeenkomst worden opgeslagen.
 7. Relax no stress stelt de cursistengegevens niet ter beschikking aan derde(n).
 8. Gedurende de opleidingstijd vermeerderd met 10 jaar worden de gegevens van elke cursist bewaard.
 9. De cursist heeft recht op inzage van zijn/haar gegevens en het recht om zijn gegevens de laten verwijderen (recht op vergetelheid). Relax no stress zal, binnen vier weken na het verzoek van de cursist, de gegevens verwijderen uit haar administratie.
 10. Verkoop de cursistengegevens vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de cursist.
 11. Is er sprake van een datalek bij Relax no stress, dan wordt die binnen 72 uur gemeld; alle lekken worden intern door Relax no stress gedocumenteerd: beschrijving aard van het lek, feiten over de inbreuk worden vastgelegd, de gevolgen daarvan en genomen corrigerende maatregelen.

Artikel 13. Intellectuele eigendommen

 1. Alle door Relax no stress verstrekte stukken, zoals readers, presentaties, rapporten, adviezen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Relax no stress te worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.  

 • Relax no stress behoudt het recht de opgedane kennis tijdens de opleiding voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van derden wordt beschaamd.  

 • Op het opleidingsmateriaal rust copyright van Relax no stress.  

 • Op de (eventueel) aan te schaffen boeken rust copyright zoals door de uitgeverij is vastgelegd.